Privacyverklaring

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching
Transportweg 8 2e etage
9408 PR Assen
academie@zoeteslapers.nl
06-57066224

Persoonsgegevens die ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching verwerkt

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je mogelijk gebruik wilt gaan maken van mijn diensten, je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching verwerkt

De website en/of dienst van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via academie@zoeteslapers.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching persoonsgegevens verwerkt

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching) tussen zit.

Hoe lang ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching persoonsgegevens bewaart

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching gebruikt

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching zie https://academie.zoeteslapers.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching wil graag weten hoe de bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching bezoekt, zodat ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching het gebruik van de website kan optimaliseren. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching kan je daarom niet persoonlijk herleiden. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching heeft op 26 maart 2019 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijs ik je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://academie.zoeteslapers.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar academie@zoeteslapers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching persoonsgegevens beveiligt

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met academie@zoeteslapers.nl.